Winrock International: Thanh Hoa Women with Green Growth
Adcentral đã sản xuất bộ phim "Thanh Hoa Women with Green Growth" cho Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam với sự tài trợ của Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), đối tác thực hiện chính bởi nhà tài trợ Winrock International. 

Vietnam is one of the countries with the fastest economic growth in the region. Yet, its economy has been driven by a brown growth model relying on consumption of natural resources and backward production technology with low efficacy and environmental pollution.

Việt Nam hiện là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong khu vực. Tuy nhiên, thời gian qua Việt Nam chủ yếu phát triển dựa trên nền “kinh tế nâu”, tăng trưởng dựa vào khai thác tài nguyên với hiệu quả sử dụng thấp, công nghệ sản xuất còn lạc hậu gây ô nhiễm môi trường …Vietnam Forests and Deltas Program (VFD) funded by the United States Agency for International Development (USAID) has supported Thanh Hoa province to develop its Green Growth Action Plan through providing training courses for key officials on GHG emission calculation, scenario development, and feasible objective and target setting. After a process of studies and consultation with stakeholders, the Green Growth Action Plan of Thanh Hoa province until 2020, with a vision toward 2030 has been approved with the following objectives: (i) reduce GHG emissions and increase the use of clean and renewable energy; (ii) enhance green production and (iii) promote green lifestyles and sustainable consumption. This action plan provides the basis for policy making of the province and calls for investment on green growth in agriculture, forestry, energy, industrialization, and waste treatment.

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ đã hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa xây dựng Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của tỉnh. Dự án đã tổ chức các khóa tập huấn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt để xây dựng năng lực tính toán lượng phát thải khí nhà kính, xây dựng các kịch bản và thiết lập các mục tiêu khả thi. Sau một quá trình nghiên cứu và tham vấn các bên liên quan, Kế hoạch Tăng trưởng xanh của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt với các mục tiêu: (i) giảm khí thải nhà kính và tăng cường sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; (ii) xanh hóa sản xuất; (iii) xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Kế hoạch hành động này tạo cơ sở hoạch định các chính sách của tỉnh và kêu gọi đầu tư cho các hoạt động tăng trưởng xanh trong các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, năng lượng, công nghiệp, và xử lý chất thải.
 
Gender is addressed as a cross-cutting theme in all of the program activities. Women are encouraged to play active roles in and benefit from climate-smart livelihood activities, forest management and advanced training programs. In Thanh Hoa, VFD supports women to efficiently implement various models, including climate-smart rice farming, improved stoves, and efficient use of agricultural residuals.

Women in Thuong Xuan and Ba ​​Thuoc districts are adopting a climate-smart rice cultivation model, which helps not only to reduce the amount of seed, fertilizers, water supply, and pesticides but also to increase the productivity, and quality,  leading to better economic efficiency, environment protection and GHG emission reduction.
 
Vấn đề giới được đề cập như một chủ đề xuyên suốt trong các hoạt động của Dự án. Phụ nữ được tạo điều kiện tham gia, đóng vai trò tích cực và đồng thời là những đối tượng hưởng lợi từ các hoạt động sinh kế thông minh với khí hậu, các phương án quản lý rừng và các chương trình đào tạo nâng cao. Ở Thanh Hóa, Dự án tập trung hỗ trợ phụ nữ triển khai các mô hình canh tác lúa thông minh với khí hậu, bếp đun cải tiến, sử dụng phế phụ phẩm nông nghiêp hiệu quả…

With progress in gender equality, women are playing more and more key roles in the society and have a great contribution in the development of the country.

Với sự hỗ trợ từ Dự án Rừng và đồng bằng Việt Nam, Thanh Hóa trở thành một trong những tỉnh đầu tiên có kế hoạch tăng trưởng xanh ở Việt Nam. 
Thăm dò ý kiến Nhận xét của bạn về trang web này?
 
42%
 
23%
 
28%
 
4%